Uppsala Bilgalleri
Auktoriserad återförsäljare av IsuzuAuktoriserad återförsäljare av MazdaAuktoriserad återförsäljare av PeugeotAuktoriserad återförsäljare av DS

Integritetspolicy

Vi på Uppsala Bilgalleri värnar om våra kunders integritet. Här kan du läsa hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Vi arbetar efter principen att samla in så få personuppgifter som möjligt och att spara informationen så kort tid som möjligt. Det betyder att dina personuppgifter inte lagras längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

Vår Personuppgiftsansvarige bestämmer vilket syfte och vilka metoder som ska användas när personuppgifter samlas in och behandlas samt säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig: Uppsala Bilgalleri AB
Organisationsnummer: 556985-1156
Adress Kungsgatan 68
753 18 Uppsala
Kontakt via e-post info@uppsalabilgalleri.se

Vika personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar bara de personuppgifter som vi behöver för att fullfölja vårt uppdrag gentemot dig som kund. Vi får tillgång till de personuppgifter som du själv lämnar när du kontaktar oss som kund eller potentiell kund i något ärende. Vi kan också få tillgång till dina personuppgifter genom sökningar i offentliga register som exempelvis Transportstyrelsens vägtrafikregister eller via andra öppna och offentliga informationskällor.
Vi kan även komma att samla in och behandla andra personuppgifter om dig än de som du själv lämnar till oss i egenskap av kund. När du ingår ett avtal med oss om köp av ett fordon eller service kan vi behöva samla in information om ditt köp, din service, reparation eller din betalning.

Rättslig grund för vår behandling

Vi för ett personuppgiftsregister över de personuppgifter som vi samlar in. I personuppgiftsregistret dokumenterar vi vilka system som innehåller personuppgifter och vilken rättslig grund som insamlingen av personuppgifterna baserar sig på.

När vi arbetar med marknadsföring, dvs innan du blivit kund hos oss baserar vi oftast vår behandling av dina personuppgifter på en intresseavvägning.

En del personuppgifter sparar vi för att uppfylla lagkrav eller myndighetskrav, exempelvis bokföringslagen vilket medför att vi kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid. I de fall vi använder samtycke som grund till insamlingen så har du rätt att återkalla ditt samtycke.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Vi har en tydlig policy att ingen ska behöva få information från oss mot sin vilja. Om du inte vill ta del av erbjudanden, marknadsföring eller annan information, vänligen kontakta oss.

Ändamålet med vår behandling

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är primärt för att fullgöra det åtagande som vi har mot dig som kund eller för att kunna vidta de åtgärder som du begär innan ett avtal ingås. För vissa ändamål som exempelvis marknadsföring så behandlar vi dina personuppgifter med intresseavvägning som grund för behandlingen. När vi använder intresseavvägning som grund har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra en viss behandling väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vi behandlar också vissa personuppgifter för att uppfylla vissa lagkrav.

Utlämning av personuppgifter

Vår grundregel är att inte dela de personuppgifter som vi samlat in med tredje part om det inte krävs för att vi ska kunna fullfölja vår leverans till dig. I vissa fall kan några aktörer dock vara undantagna från denna grundregel. Detta gäller främst för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig men också för att vi ska kunna uppfylla vissa lagkrav. I undantagsfall kan grunden för att vi lämnar ut uppgifter vara intresseavvägning. I de fall när vi delar personuppgifter med tredje part säkerställer vi alltid att tredje part följer de regler för behandling av personuppgifter som vi har bestämt via ett personuppgiftsbiträdesavtal eller de regler som gällande dataskyddslagstiftning kräver.
Vi behandlar som huvudregel endast personuppgifter inom EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Vissa av våra samarbetspartners, t.ex. leasingföretag, finansbolag, fordonstillverkare, generalagenter samt försäkringsbolag kan komma att samla in dina personuppgifter direkt från dig för egen räkning. För sådana uppgifter är våra samarbetspartners personuppgiftsansvariga och har därför ett eget ansvar att informera dig om behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig eller vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. I vissa fall kräver lagen dock att personuppgifter sparas under en längre tid.

Datalagring

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss emedan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Därmed kan vissa personuppgifter lagras innanför och utanför Sverige och EU:s gränser. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Rättelse och information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som sparas om dig. Om du vill ha sådan information ska en skriftlig begäran lämnas till personuppgiftsansvarige. Beroende på vad kontakten avser kan vi komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på info@uppsalabilgalleri.se. Ange GDPR i ämnesraden.